Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,6 tỷ USD, tăng 9%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,5%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt gần 2 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Có ba mặt hàng nông sản đã mang về tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm là cà phê, xuất khẩu gỗ và thủy sản.

Trong khi đó, ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 3 năm 2018 đạt 2,43 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 6,89 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017. Nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,42 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, xuất khẩu nông sản trong 3 tháng đầu năm đã xuất siêu 1,81 tỷ USD.

C.L.