Trường hợp DN xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản đạt điều kiện 30 triệu USD/năm (thay vì quy định cũ là 50 triệu USD/năm); DN sản xuất hàng hóa XK tại Việt Nam đạt kim ngạch từ 40 triệu USD/năm (trước đây là tối thiểu đạt kim ngạch 50 triệu USD/năm). 

Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của DN đề nghị được công nhận là DN ưu tiên sẽ chuyển cho các Cục Hải quan địa phương, thay vì Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) như trước đây.

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản…

L.Hiệp