Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế; thực hiện rà soát các trường hợp chưa cưỡng chế, kể cả các đơn vị nợ trên 5 triệu đồng, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế hoàn thành việc cưỡng chế, điều chỉnh trước 30-9-2019. 

Đối với các khoản nợ khó thu, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế rà soát hồ sơ phân loại nợ, hồ sơ cần thiết để đề xuất thực hiện xóa nợ, theo dự thảo nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội để sau khi dự thảo được thông qua có thể thực hiện kịp thời. 

B.K.