Cụ thể, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thành lập DNXH, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

Đồng thời, các DNXH được ưu tiên tham gia đấu thầu, cung cấp các dịch vụ công do Nhà nước tài trợ, đặt hàng. DNXH được hưởng mức cao nhất của các chính sách ưu đãi đầu tư và chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với những hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Các DNXH được miễn thuế thu nhập tương ứng với khoản lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Phan Đức