Đồng thời buộc chủ doanh nghiệp phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại khe Mây; trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại theo quy định; phải thực hiện việc giám sát môi trường theo đúng tần suất 4 lần/năm

Công Bình