Cụ thể, năm 2015, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,65 triệu tấn, tăng 5,5% so với năm 2014; trong đó khai thác thủy sản 2,7 triệu tấn (tăng 0,7%), nuôi trồng 3,95 triệu tấn (tăng 9,7%).

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, để đạt được những chỉ tiêu này, Tổng cục Thủy sản sẽ tập trung kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chất lượng vật tư thủy sản; trong đó kiểm tra sát sao các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chất lượng thức ăn, kháng sinh, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng và con giống…

Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,3 triệu tấn, tăng 4,4%; giá trị xuất khẩu đạt 7,92 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2013 và vượt 11,6% so với kế hoạch.

C.L.