Riêng năm 2019 giảm 2.172 đầu mối, trong đó Tổng cục Thuế đã thực hiện cắt giảm 28 phòng thuộc các vụ/ban thuộc Tổng cục Thuế; giảm 63 phòng và 211 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh, thành phố; giảm 1.915 đội thuế thuộc chi cục thuế. Tổng cục Hải quan sắp xếp giảm 14 chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; giảm được 239 tổ (đội).

Kho bạc Nhà nước (KBNN) giảm 188 phòng/phòng giao dịch (tương đương cấp chi cục) tại KBNN cấp tỉnh và giảm hơn 1.337 tổ kế toán và tổ kiểm soát chi tại KBNN cấp huyện. Tổng cục Dự trữ Nhà nước giảm 9 chi cục dự trữ nhà nước và 18 tổ (đội) thuộc các chi cục.

Chỉ tiêu biên chế hành chính được giao đã giảm gần 4.980 biên chế (giảm 6,7% so năm 2015), trong khi vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả, thông suốt các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

H.A.