Cụ thể, mục tiêu khảo sát năm 2019 của Tổng cục Hải quan là đo mức độ hài lòng của DN đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố; xếp hạng đánh giá các đơn vị chi cục trong mỗi Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo chỉ số hài lòng của DN.

Trên cơ sở nêu trên, ngành Hải quan xác định được các ưu thế cũng như các tồn tại của từng chi cục và cục hải quan tỉnh, thành phố nhằm đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan của các cục hải quan tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch của toàn ngành.

Đối tượng khảo sát năm 2019 gồm các DN có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên từ năm 2018 đến nay. Tổng cục Hải quan giao Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan có nhiệm vụ hỗ trợ các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc xác định các công việc cần thực hiện và vai trò trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng vừa có quyết định về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính. Việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Kể từ năm 2019 trở đi, Tổng cục Hải quan triển khai áp dụng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong ngành Hải quan.

Trong đó, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính hoàn thành xác định điểm, kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước ngày 30-6 hằng năm.

Phan Đức