Mục đích của dự án là tăng cường hiệu quả sản xuất chăn nuôi trong các hộ gia đình, tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi.

Dự án sẽ góp phần cải tạo 124 lò mổ quy mô nhỏ và hỗ trợ 23 lò mổ quy mô vừa, qua đó nâng cao mức độ an toàn cho thực phẩm.

H. Ly