Mục tiêu của chương trình nhằm cung cấp cơ hội để các nhà lãnh đạo Việt Nam nắm vững các lý thuyết lãnh đạo toàn cầu vượt trội, từ đó nhanh chóng tìm ra các giải pháp cụ thể cho những thách thức của tổ chức và đạt được các kết quả lãnh đạo bền vững.

Đồng thời, cung cấp thêm những kỹ năng tiên tiến nhất trong việc giải quyết những thách thức cơ bản về thương mại, kinh tế và tài chính mà Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế.

H.T.