Việc thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp TCTD bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép thực hiện theo quy định của pháp luật về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất TCTD; Trường hợp TCTD phá sản, NHNN thu hồi Giấy phép ngay sau khi NHNN có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt, hoặc văn bản chấm dứt áp dụng, hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản.

Việc thanh lý tài sản của TCTD được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản; các trường hợp khác, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được thực hiện theo quy định tại thông tư này.

Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, nghiêm cấm TCTD, chi nhánh NH nước ngoài cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm; tặng, cho, cầm cố, thế chấp và cho thuê tài sản; ký kết hợp đồng mới; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài

L.T.