Bộ Tài chính đã có Thông tư số 146/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

Thông tư quy định 5 loại trường hợp thuộc diện được miễn lệ phí liên quan đến quốc tịch là: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (người tham gia, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; người hoạt động cách mạng xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam và các trường hợp khác mà việc nhập, việc trở lại quốc tịch Việt Nam có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam);

Người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn thi hành xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; Người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam; Người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 1/1/2009 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người Campuchia lánh nạn diệt chủng từ những năm 1978 đến 1983 mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch gốc và đã từng được đăng ký tại các trại tị nạn ở Việt Nam do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) bảo trợ.

Cơ quan thu các lệ phí trên là Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hải Châu