Tuy nhiên, tính đến hết 31/12/2014, theo số liệu Tổng cục Thuế cung cấp, toàn quốc mới thu được hơn 582 tỷ đồng. Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về khoáng sản cũng như tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

K.Vy