Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương giao cơ quan tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập đề án; tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I-2016.

Quy hoạch năng lượng quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững. Trong điều kiện hội nhập và phát triển ngành năng lượng theo hướng thị trường, việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch năng lượng quốc gia là hết sức cần thiết.
V.H.