Cụ thể, Tổng Công ty Quản lý bay VN đã ra Quyết định cách chức ông Lê Văn Tính - Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam và ông Nguyễn Quốc Phú - Phó trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam vì liên quan đến sự cố mất điện tại AACC Hồ Chí Minh ngày 20/11/2014; Khiển trách các cá nhân: ông Đỗ Hoàng Điệp - Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam và sắp xếp công việc khác vì liên quan đến cả 2 sự cố.

Liên quan đến sự cố mất điện tại AACC Hồ Chí Minh ngày 20/11/2014, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam Khiển trách và chuyển công tác ông Trần Công - Phó Giám đốc Công ty QLB miền Nam; khiển trách ông Phùng Minh Tân - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Quản lý bay miền Nam… Tiếp đó, Tổng Công ty Quản lý bay VN cũng phê bình nghiêm khắc tập thể Ban lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam; Phòng Không lưu; Phòng Kỹ thuật; Tổ An toàn; Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân; Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật và 13 cá nhân thuộc các cơ quan này…

T. Huyền