Trong đó giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,68 tỷ USD, tăng 11,1%. Trong lĩnh vực xuất khẩu có 29 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm điện thoại, dệt may, máy tính, máy móc, thiết bị, giày dép.

Ở lĩnh vực nhập khẩu có hơn 30 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.

Phan Đức