Theo ông Chris Lewis-Jones, Quản lý Dự án, mục tiêu của Cổng thông tin là cung cấp một cửa sổ dễ tiếp cận, logic và hữu ích về các thông tin và quy định thương mại. Với mục tiêu đó, các DN và các bên liên quan sẽ tìm được những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng được tạo thuận lợi hơn. 

Được biết, Cổng thông tin điện tử thương mại của Việt Nam sau khi được triển khai đầy đủ sẽ là một cổng thông tin duy nhất, thuận lợi cho người sử dụng, phản ánh toàn bộ những thông tin chính liên quan đến thương mại bao gồm các quy định liên quan đến hoạt động XNK và quá cảnh, bao gồm thông tin từ tất cả các cơ quan tham gia quản lý XK, NK… 

 kiến tháng 9-2016 Cổng thông tin sẽ được đưa vào vận hành.

Phan Đức