IPP giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 2-2018 với nguồn hỗ trợ của Phần Lan là hơn 11 triệu euro. Dự án hướng tới việc hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt, phấn đấu xuất khẩu được ra thế giới những sản phẩm mang dấu ấn đổi mới sáng tạo. Việc tài trợ này sẽ được IPP lựa chọn kĩ lưỡng dựa trên nhu cầu, năng lực thực tế của các doanh nghiệp.

Trong năm 2015, lần đầu tiên IPP sẽ tổ chức đào tạo nghiên cứu sinh đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các doanh nghiệp, cá nhân có thể tìm hiểu các điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ của IPP tại địa chỉ website www.ipp.vn.

H. Ly