Tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Bộ Công Thương được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các Hiệp định.

Bộ NN&PTNT triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới, thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Nam Phương