Theo đó, Thủ tướng cho rằng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam chưa đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô còn chủ yếu hoạt động theo hình thức lắp ráp CKD đơn giản, chưa chế tạo được các cụm chi tiết quan trọng như động cơ, hộp số, cụm truyền động; cơ chế, chính sách cho phát triển công nghiệp ôtô thời gian qua chưa phù hợp, chưa tạo động lực cho phát triển ngành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp ôtô. Đối với những nội dung liên quan đến khuyến khích sản xuất phụ tùng, linh kiện ôtô (trong đó đặc biệt khuyến khích sản xuất động cơ, hộp số,…), Thủ tướng yêu cầu cần nêu rõ nội dung, tiến độ; những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ, đề xuất giao các bộ, ngành thực hiện; trường hợp thuộc thẩm quyền Quốc hội thì đề xuất giao các cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội theo quy định.

Đối với những nội dung liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế tiêu thụ đặc biệt cần điều chỉnh, sửa đổi, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án sửa đổi chính sách về Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

V.H.