Mặc dù thu nội địa đạt 51,4% dự toán, nhưng do hụt thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (chỉ đạt 46% dự toán), và thu từ dầu thô chỉ đạt 38,6% dự toán (giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2014) đã khiến thu ngân sách không đạt kế hoạch. 

Tổng chi NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 545,18 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 44,4% dự toán, chi trả nợ và viện trợ đạt 50,6%, chi thường xuyên ước đạt 49,3%. Bội chi ngân sách ước 99 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán năm.

PV