Các hạng mục đầu tư dự án gồm cải tạo, nâng cấp toàn bộ các hạng mục công trình, sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung vật tư lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống xử lý nước thải, thay thế đường ống cấp nước thô, mạng lưới ống phân phối, đồng thời đấu nối với các hộ dùng nước, bảo đảm công suất khoảng 3.300m3/ngày đêm.

Dự án được thực hiện từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2015, với tổng mức đầu tư hơn 47,2 tỷ đồng.

N.Yến