Theo tính toán, có khoảng 98% tổ chức, doanh nghiệp và gần 350 nghìn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất.

Tính đến nay khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử.

H.A.