Số tiền trên được trích từ nguồn vốn phát triển chính thức ODA, vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế và vốn đối ứng của địa phương.

Phần đầu tư cấp nước sẽ được triển khai trong vòng 4 năm tại TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) và thị trấn Cửa Việt (Gio Linh)

Thanh Bình