Theo kế hoạch, dự án này được triển khai đến năm 2019, với 5 hợp phần, bao gồm: Cải thiện thoát nước mưa và nước thải, phát triển hệ thống xe buýt nhanh (BRT), đường chiến lược đô thị, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực. Mục tiêu của dự án là mở rộng sự tiếp cận của người dân đến các dịch vụ thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, mạng lưới đường sá, giao thông công cộng tại một số khu vực được lựa chọn của thành phố.

Với dự án này, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu có hệ thống giao thông thông minh tích hợp đầu tiên trên cả nước.

Ngọc Thi