Theo đó, toàn bộ số vốn vay ADB/AIF (272,70 triệu USD) sẽ được Chính phủ cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh vay lại với thời gian 20 năm, trong đó thời gian ân hạn đến 15 tháng 3 năm 2020; phí cho vay lại của Chính phủ là 0,25%/năm để 2 Tổng Công ty này cải tạo lưới điện.

EVN sẽ bảo lãnh cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và cam kết trả nợ trong trường hợp 2 Tổng Công ty trên không trả được.

V.H.