Dự án được thực hiện trong 2 năm, với tổng số vốn trên 2 triệu USD, tập trung hỗ trợ Bộ LĐ-TB&XH xây dựng chiến lược quốc gia về quan hệ lao động, nâng cao năng lực thanh tra lao động và tăng cường hệ thống thông tin; hỗ trợ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tăng cường năng lực tổ chức công đoàn các cấp và các tổ chức người sử dụng lao động nhằm thúc đẩy các sáng kiến về quan hệ lao động tại nơi làm việc theo qui định của pháp luật.

Ngài Michael W.Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, dự án này đến vào đúng thời điểm Chính phủ Việt Nam đang thể hiện mối quan tâm ngày càng cao đối với việc tăng cường thực thi pháp luật lao động, nâng cao năng lực thanh tra lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tích cực đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế

T.U.