Số tiền này sẽ trích từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án cấp bách theo quy định; mức hỗ trợ không quá 231 tỷ đồng để thực hiện Dự án; phần còn lại và phần tăng thêm (nếu có) sẽ do tỉnh Gia Lai chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng kế hoạch.

Dự án đầu tư tuyến đường tỉnh 666 dài 60,55 km qua huyện Mang Yang - Ia Pa được tỉnh Gia lai phê duyệt với tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Tuyến đường này góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch của huyện Mang Yang và huyện Ia Pa, giải quyết nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa, xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

V.H.