Bộ cũng đã chủ động để triển khai hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH, đặc biệt là bảo hiểm hưu trí và tử tuất, áp dụng với những doanh nghiệp có trên 50% người lao động bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh và doanh nghiệp bị giảm thu 50% do ảnh hưởng của dịch.

Bên cạnh đó, Bộ đã và đang trình Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó có thể nâng cao mức hỗ trợ và mở rộng hơn đối tượng, bao gồm tất cả những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch thì đều được tạm dừng đóng BHXH. Tất cả những doanh nghiệp chỉ 10% người lao động bị ảnh hưởng cũng được tạm dừng đóng BHXH.

Với quy mô trong đề xuất này, chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ được từ 1,5-3 triệu người lao động và từ 100.000-200.000 doanh nghiệp, với số tiền tương ứng từ 25.000 - 49.000 tỷ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020.

Về bảo hiểm thất nghiệp, sẽ tạm dừng đóng từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020. Đồng thời, miễn đóng tất cả những người mất việc, ngừng việc và không có việc do ảnh hưởng của COVID-19. Cùng với đó, hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp để đào tạo nghề, chuyển đổi công việc và coi đây là một giải pháp để giữ chân người lao động.

Hải Châu