Đây là biện pháp mạnh nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan, tập trung đánh giá rủi ro về doanh nghiệp, loại hình XNK, mặt hàng có nguy cơ gian lận cao, hàng hóa phân luồng “Xanh” trong quá trình thông quan. Cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thu thập, khai thác và phân tích thông tin trên các chương trình quản lí nghiệp vụ và các nguồn thông tin liên quan.

Được biết, năm 2011, Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện kiểm tra sau thông quan 125 doanh nghiệp đạt 104% kế hoạch; truy thu và phạt vi phạm hành chính trên 67 tỷ đồng

Lê Minh Triết