Công tác chống thất thu qua mã và áp dụng thuế suất tại một số chi cục đã thực hiện truy thu thuế NK lên tới trên 15 tỷ đồng, thuế VAT trên 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, việc chống thất thu qua áp dụng chính sách, đơn vị cũng đã truy thu được trên 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, thực hiện các cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Hải quan, trụ sở DN truy thu 164,2 tỷ đồng, đạt 54,7% chỉ tiêu được giao (300 tỷ đồng), phúc tập 230.912 hồ sơ hải quan, thực hiện truy thu trên 3,1 tỷ đồng. Phát hiện và xử lý vi phạm 544 trường hợp, thu NSNN 2,2 tỷ đồng. Thu hồi 322,44 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, trong đó số nợ thuế đã thu hồi các tờ khai phát sinh trước năm 2013 là 147,25 tỷ đồng và số thuế thu hồi của các tờ khai phát sinh năm 2013 là 175,19 tỷ đồng

Lưu Hiệp