Theo ông Toản,  thực hiện nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử, nội dung về giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, TP Hà Nội phải đạt chỉ tiêu tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 10 - 15% trước ngày 1-10; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10% trước 1-1-2017. 

Cụ thể, giao Cục Thuế thành phố báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp mã số thuế tự động để tạo mã số doanh nghiệp. Trước mắt, Cục Thuế TP phối hợp đảm bảo việc cấp mã số doanh nghiệp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến khi chưa thực hiện việc cấp mã sô thuê tự động.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền việc miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo hướng miễn việc thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 15-6 đến 31-12-2016.

Chi Linh