Kinh phí bố trí tăng thêm tập trung ưu tiên bổ sung cho 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 10 dự án chuẩn bị thực hiện và 2 dự án bổ sung vốn thực hiện. UBND TP cũng yêu cầu tạm thời chưa bố trí kinh phí cho hợp phần Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư

N.Y.