Theo đó, HDBank sẽ dành nguồn vốn tốt bao gồm cả VND và USD để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện vay. Điểm nổi bật của sản phẩm là tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm lên đến 100% giá trị bất động sản và máy móc thiết bị.

Các doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt và đáp ứng các điều kiện sẽ được HDBank chấp nhận cho vay với 100% tài sản bảo đảm là hàng tồn kho luân chuyển hoặc khoản phải thu. HDBank sẽ linh hoạt cho vay theo hạn mức hoặc vay theo món, căn cứ trên chu kỳ sản xuất kinh doanh, chu kỳ dòng tiền, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo của khách hàng.

Hạn mức cho vay có hiệu lực tối đa 12 tháng. Thời hạn cho vay đối với mỗi khế ước hoặc mỗi món vay căn cứ trên chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng nhưng không quá 6 tháng...

L.T.