Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện. Thời điểm phân giao hạn ngạch thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, việc giao hạn ngạch nhập khẩu đường vốn vẫn gây tranh cãi do vài năm gần đây tình hình kinh doanh của các DN đường trong nước rất khó khăn. Năm nay sẽ là năm cuối thực hiện giao hạn ngạch nhập khẩu đường trước khi thực hiện thí điểm đấu thầu vào năm 2016 để tăng tính công khai, minh bạch theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

V.H.