Lãnh đạo hai ngân hàng cho biết việc ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần triển khai các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các ngân hàng cho rằng chính sách ban hành tốt như vẫn còn khoảng cách trong triển khai thực hiện, trong đó hiệu quả của việc thực hiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp của các bộ, ban, ngành trong triển khai thực hiện...

Các ý kiến nêu thực trạng rủi ro trong khu vực nông nghiệp, nông thôn thường lớn do đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu theo kinh nghiệm và mang nặng tính mùa vụ, giá cả thị trường biến động thất thường, khó kiểm soát... dư nợ tín dụng các ngân hàng thương mại chủ yếu tập trung vào khâu chế biến, tiêu thụ. 

Tín dụng cho khâu sản xuất, đầu tư đổi mới khoa học, công nghệ; hiện đại hóa quy trình sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, với những dịch vụ có giá trị gia tăng cao... còn hạn chế. 

Hai ngân hàng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ các địa phương vấn đề quy hoạch vùng gắn với liên kết vùng để phát huy lợi thế từng vùng, tạo ra sức mạnh tổng thể vùng kinh tế nông nghiệp, nông thôn để các ngân hàng thương mại có định hướng rõ nét trong quá trình cấp tín dụng. 

Điều chỉnh Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó nghiên cứu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đóng tàu khai thác biển, từ đó chuẩn hóa dự toán chi phí đóng tàu, để các ngân hàng thương mại có căn cứ xác định nhu cầu vốn vay của khách hàng phù hợp với thực tế...

Qua buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao sự đóng góp của Agribank và Vietinbank đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của đất nước. Thông qua việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở từng địa phương có bước chuyển biến tốt, tạo điều kiện tiên quyết cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, vướng mắc được hai ngân hàng nêu ra trong việc thực hiện các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Nhiều ý kiến nêu lên hiện trạng doanh nghiệp lớn, tập đoàn, tổng công ty đầu tư cho nông nghiệp nông thôn còn ít do các chính sách hỗ trợ, thu hút chưa đủ hấp dẫn; sự liên kết vùng còn chưa chặt chẽ, chưa có chế tài ràng buộc nên chưa phát huy tác dụng và hiệu quả. Mô hình chuỗi giá trị liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, mặc dù được đánh giá là có nhiều ưu điểm nhưng thiếu sự phối hợp đồng bộ, bài bản giữa các ban, ngành...

Trưởng đoàn giám sát cho biết qua giám sát chuyên sâu tại 2 ngân hàng để đánh giá những tác động của chính sách trong thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những đề xuất, kiến nghị cụ thể của Agribank và Vietinbank đã được Đoàn giám sát ghi nhận, qua đó có những đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực này.

Quỳnh Hoa