Theo đó, xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở container 20 fit áp dụng theo mức phí giảm theo từng chặng như sau: Đại Xuyên - Vực Vòng 30.000 đồng (giảm 5.000 đồng); Đại Xuyên - Liêm Tuyền 60.000 đồng (giảm 15.000 đồng); Đại Xuyên - Cao Bồ 140.000 đồng (giảm 35.000 đồng); Vực Vòng - Liêm Tuyền 40.000 đồng (giảm 10.000 đồng); Vực Vòng - Cao Bồ 120.000 đồng (giảm 30.000 đồng); Liêm Tuyền - Cao Bồ 90.000 đồng (giảm 20.000 đồng). Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 fit áp dụng theo mức phí giảm theo từng chặng...

T. Huyền