Đối với bảo lãnh vay trong nước, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp bảo lãnh cho 2 dự án với tổng trị giá 346 triệu USD. Như vậy, tổng trị giá các khoản vay có bảo lãnh Chính phủ đã cấp trong năm 2013 (cả trong nước và nước ngoài) là 1.990 triệu USD. Về trả nợ, tổng trị giá trả nợ trong tháng 9/2013 là 211,03 triệu USD, luỹ kế đến tháng 9-2013 là 1.143 triệu USD trong đó nợ cho vay lại là 425 triệu USD.

Như vậy, sau 9 tháng, Việt Nam đã giải ngân được 2.839,78 triệu USD vốn vay nước ngoài. Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký

Lưu Hiệp