Theo đó, Công ty CP Đồng Xanh Gia Lai phải có trách nhiệm thu dọn tài sản trên đất, hoàn trả diện tích đất như hiện trạng ban đầu đã được UBND tỉnh Gia Lai cho thuê, thời gian thanh lý dự án chậm nhất đến ngày 25/7/2011.

Lý do thu hồi dự án là do Công ty CP Đồng Xanh Gia Lai không triển khai thực hiện dự án như đã cam kết, mặc dù đã được các cơ quan chức năng của tỉnh nhiều lần làm việc và có nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở

N.Như