Như vậy, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,98% của năm 2014 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Năm 2015, sản xuất một số ngành có dấu hiệu phục hồi tốt. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm nay ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 7,6% của năm 2014. Trong mức tăng chung, ngành khai khoáng tăng 6,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1.12.2015 tăng 9,5% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn mức tăng 10,2% của năm 2013 và mức tăng 10% của năm 2014.

Bên cạnh đó, CPI tháng 12.2015 so với tháng 12.2014 tăng 0,02%. CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014. Đây là mức tăng thấp nhất trong 14 năm trở lại đây, bình quân mỗi tháng tăng 0,05%.

Năng suất lao động xã hội toàn nền kinh tế năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng, tương đương 3657 USD/lao động. Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2015 tăng 6,4% so với năm 2010.  

Hải Châu