Bộ Công thương hiện đang quản lý nhà nước và kiểm soát 447 thủ tục hành chính (TTHC) từ cấp Trung ương đến địa phương. Do đó, các quy định và TTHC trong ngành Công thương có tầm ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung.

Những tiêu chí được hướng tới trong công tác cải cách TTHC trong ngành đó là đơn giản, minh bạch hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa TTHC. Để thực hiện tiêu chí trên, Bộ Công thương đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát TTHC, trong đó có việc thường xuyên tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp về các quy định và TTHC. Với sự nỗ lực trong việc thực hiện cải cách TTHC, trong năm 2015, Bộ Công thương đã bãi bỏ được 30 thủ tục, đơn giản hóa 57 thủ tục.

Tính đến thời điểm này, trong năm 2016 bãi bỏ được 6 TTHC liên quan đến nhóm thủ tục của lĩnh vực thương mại điện tử; đơn giản hóa được 33 TTHC trong các lĩnh vực thương mại điện tử hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực. Đặc biệt, thời gian tiếp cận điện năng giảm từ 132 ngày xuống còn 33 đến 41 ngày. Trong đó, thời gian tiếp cận điện năng trung bình của 6 nhóm nước ASEAN là 50,3 ngày.

Hải Châu