Dự án có mục tiêu nâng cấp tuyến luồng vào khu bến cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đầy tải và các tàu lớn hơn giảm tải, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các bến hiện hữu, khu bến số 5&6, bến tổng hợp Gang thép Nghi Sơn và các khu bến khác đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, nâng cao năng lực phục vụ chung cho tuyến luồng Nghi Sơn, phục vụ phát triển khu kinh tế Nghi Sơn; từng bước đáp ứng quy hoạch cảng biển Việt Nam.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 272,86 tỷ đồng, trong đó vốn góp của doanh nghiệp cảng là 20%, tương ứng 54,57 tỷ đồng; vốn thực hiện theo Hợp đồng BLT là 80%, tương ứng là 218,29 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2017 - 2023.

Đặng Nhật