Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia du lịch và làng nghề đã đánh giá tình hình thực tế, phân tích các hiệu làng nghề truyền thống Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch làng nghề Hà Nội trong thời gian tới.

Để du lịch làng nghề phát triển tương xứng với tiềm năng, nâng tầm thành một loại hình du lịch trọng điểm thu hút du khách, thì vấn đề về nguồn nhân lực, đầu ra cho sản phẩm và đặc biệt là ô nhiễm môi trường làng nghề cần phải được giải quyết trong thời gian sớm. Các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng dân cư phải tham gia vào công tác phát triển du lịch.

Tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, người dân tham gia làm du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng tại khu dân cư nơi có làng nghề, từ đó tạo động lực du lịch và làng nghề cùng phát triển bền vững

Lưu Hiệp