Đối với khách hàng DN, NHNN đã xác nhận đăng ký của các ngân hàng được ký hợp đồng tín dụng với 29 DN (32 dự án) với tổng số tiền cam kết giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 3.426 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% tổng nguồn vốn dành cho DN; giải ngân theo tiến độ đạt 1.262 tỷ đồng

H.A.