Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, phát triển HTX đã và đang là hướng đi phù hợp trong điều kiện sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ như hiện nay, nhằm từng bước chuyển đổi tập quán sản xuất, tạo ra các mối quan hệ liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường, tăng sức cạnh tranh trong kinh tế thị trường, khai thác có hiệu quả các nguồn lực về vốn, lao động, kỹ thuật, đất đai…

C.L.