Theo đó, danh mục điều kiện này được phân chia theo 16 ngành, lĩnh vực, gồm an ninh quốc phòng, tư pháp, tài chính, công thương, lao động, thương binh và xã hội, giao thông - vận tải, xây dựng, thông tin – truyền thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, ngân hàng.

Trong từng danh mục, có các ngành nghề cụ thể đi kèm các điều kiện đang được áp dụng theo quy định hiện hành. Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này.

Lưu Hiệp