Chương trình thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2014 và cả năm 2015, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước. Thông qua đó, chương trình sẽ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền của đất nước.

Trân Trân