Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm tăng giá, trong đó trong đó tăng cao nhất là Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,5% và bốn nhóm giảm là bưu chính viễn thông giảm 0,03%, giao thông giảm 1,57%, văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05%, thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,1%.

Về lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục), tháng 12 chỉ số này chỉ tăng 0,11% so với tháng 11, tăng 1,69% so với cùng kỳ và tăng 2,05% so với năm 2014.

Hải Châu