Trong đó quy định: các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; phát triển nguồn nhân lực… sẽ được nhận hỗ trợ từ nguồn vốn Nhà nước.

Các dự án xây dựng và phát triển hạn tầng thương mại điện tử có quy mô và mục tiêu bảo đảm sự kết nối và liên thông cấp vùng, cấp quốc gia thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách. Tỷ lệ vốn đầu tư đối với từng dự án cụ thể phải phối hợp với khả năng cân đối vốn và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Mức hỗ trợ tối đa của các dự án không vượt quá dự toán được phê duyệt của dự án.       

V.H.