Được biết, tính đến ngày 31-12-2017, tổng nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ngành thuế quản lý là hơn 73 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 và trên 90 ngày là hơn 26 nghìn tỷ đồng; các khoản nợ liên quan về đất là hơn 7,8 nghìn tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 15,6 nghìn tỷ đồng; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan trách nhiệm hình sự,... chiếm nhiều nhất với trên 31,4 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43% tổng số thuế nợ và chiếm 3,2% tổng thu nội địa năm 2017).

H.A